Kontaktai Rašyti skundą
Taisyklės
Būtinai perskaitykite šias Taisykles prieš atlikdami Portale Jums reikšmingus veiksmus. Jums naudojantis Portalu, Valdytojas laikys, kad Jūs esate susipažinęs su šiomis Taisyklėmis, sutinkate su jomis ir besąlygiškai bei neatšaukiamai įsipareigojate jų laikytis. Jei nesutinkate su Taisyklėmis – Portalu nesinaudokite.

1. Taisyklėse vartojamos sąvokos:
1.1. Portalas – tai interneto svetainė adresu www.Skundai.net, kurioje Naudotojams sudaroma galimybė talpinti Skundus.
1.2. Skundai – tai įvairaus pobūdžio nusiskundimai, perspėjimai, nuomonės bei komentarai apie fizinius bei juridinius asmenis, kuriuos Portale patalpina Naudotojai.
1.3. Naudotojai – tai Skundų, patalpintų Portale, autoriai.
1.4. Valdytojas – Portalo administratorius.
1.5. Taisyklės – šis dokumentas, kuriame numatyta pagrindinės Portalo naudojimo sąlygos, Skundų talpinimo tvarka ir kitos Naudotojams taikomos taisyklės, ir kuris laikomas tarp Naudotojo ir Valdytojo sudaryta sutartimi dėl Skundo talpinimo bei viešinimo Portale. Naudotojas, pažymėdamas, jog sutinka su šiomis Taisyklėmis, prisiima jose įtvirtintus įsipareigojimus

2. Pagrindinės Portalo naudojimo sąlygos:
2.1. Portalo tikslas – suteikti visiems Lietuvos gyventojams bei užsienio lietuviams galimybę viešai paskelbti savo komentarus ar atsiliepimus apie Lietuvos įmonių, institucijų ar privačių asmenų veiklą. Tai yra vieša erdvė komentarams.
2.2. Skundai Portale talpinami išimtinai tik trečiųjų asmenų valia ir nuo Valdytojo valios nepriklauso.
2.3. Bet koks turinys, esantis Portale ir (ar) konkrečiame Skunde atspindi išimtinai tik Naudotojo nuomonę, jo požiūrį ar įsitikinimus. Valdytojas neužtikrina Portale publikuojamo turinio išsamumo, teisingumo ar naudingumo.
2.4. Skundo populiarumą bei buvimą Portale lemia Portalo lankytojų bei skaitytojų balsavimai žemiau Skundo esančioje eilutėje.
2.5. Be Valdytojo raštiško sutikimo draudžiama kopijuoti, spausdinti ar kitaip platinti, naudoti bet kokiais tikslais Portale esantį turinį.

3. Naudotojo pareiškimai, garantijos ir įsipareigojimai:
3.1. Patalpindamas Skundą Portale, Naudotojas:
3.1.1. sutinka, kad informacija būtų platinama viešai;
3.1.2. prisiima visą atsakomybę už Skundo turinio atitikimą Taisyklių sąlygoms ir taikytiniems teisės aktams;
3.1.3. prisiima visišką atsakomybę už asmens duomenų talpinimą Portale;
3.1.4. įsipareigoja atnaujinti Skunde pateiktą informaciją kai ji pasikeičia;
3.1.5. patvirtina ir garantuoja, kad Skunde pateikta informacija yra tikra, tiksli ir išsami, Skundo turinys atitinka tikrovę ir esant būtinybei Naudotojas galės pagrįsti savo teiginius.
3.2. Naudotojas sutinka, kad jo duomenys gali būtų naudojami netiesioginiais tikslais – poreikių analizės, tiesioginės rinkodaros tikslais, paslaugų kokybės gerinimo tikslais, svetainės naudingumo kėlimo tikslais ir kitais teisėtais tikslais.

4. Valdytojo teisės
4.1. Naudodamasis Portalu, t.y. teikdamas, įvesdamas ar kitaip siųsdamas bet kokią informaciją ar duomenis į Portalą, Naudotojas neatlygintinai, neribotam laikui ir neribotoje teritorijoje suteikia Valdytojui šias išimtines teises į tokius kūrinius, informaciją ir (ar) duomenis:
4.1.1. teisę bet kokia forma ar būdu atgaminti, išleisti, viešai skelbti, padaryti viešai prieinamu arba panaikinti , platinti parduodant, nuomojant, teikiant panaudai ar kitaip perduodant nuosavybėn;
4.1.2. teisę keisti, nepublikuoti ar adaptuoti, kurti išvestinius kūrinius iš Naudotojo pateiktos informacijos;
4.1.3. bet kokiu būdu, tikslais ir forma neatlygintinai naudotis pateikta informacija.
4.2. Valdytojas pasilieka teisę fiksuoti Naudotojų IP adresus. Valdytojas informaciją apie Naudotojų IP adresus teikia TIK teisėsaugos įstaigoms ar kontroliuojančioms institucijoms, gavus iš šių įstaigų prašymą raštu.
4.3. Valdytojas turi teisę blokuoti priėjimą prie Portalo vartotojams, nusižengusiems šioms Taisyklėms.
4.4. Valdytojas apsiriboja nuo bet kokio Skundų moderavimo (taisymo), apribojimų, kiek tai nepažeidžia Taisyklių 5.3.2. punkto.

5. Asmens duomenų apsauga
5.1. Nedarant poveikio Taisyklių 7.3. punktui bei atsižvelgiant į Taisyklių 2.2. punktą, Naudotojui patalpinus Portale Skundą, kurio turinį sudaro asmens duomenys, dėl šių asmens duomenų tvarkymo Naudotojas yra laikomas Duomenų valdytoju, o Valdytojas – šių Duomenų tvarkytoju. Portalo Valdytojas jokiomis aplinkybėmis nėra ir negali būti laikomas Duomenų valdytoju, nes veikia išimtinai Naudotojo nurodymu.
5.2. Šiose Taisyklėse vartojamos asmens duomenų, duomenų tvarkymo, duomenų subjekto, duomenų valdytojo ir tvarkytojo sąvokos atitinka ES Bendrajame duomenų apsaugos reglamente ((ES) 2016/679) įtvirtintas sąvokas.
5.3. Šioje dalyje įtvirtintu tikslu, Taisyklės yra prilyginamos tarp Naudotojo ir Valdytojo sudarytam susitarimui dėl asmens duomenų tvarkymo, kuriuo nustatoma, kad:
5.3.1. Duomenų valdytojas gali teikti Duomenų tvarkytojui įvairių kategorijų asmens duomenis Skundo patalpinimo Portale tikslu, o Duomenų tvarkytojas įsipareigoja naudoti asmens duomenis tik šiuo tikslu.
5.3.2. Duomenų tvarkytojas įsipareigoja tvarkyti asmens duomenis tik pagal Duomenų valdytojo nurodymus. Naudotojui patalpinus Portale Skundą, kurio turinį sudaro asmens duomenys, tai yra laikoma Naudotojo (Duomenų valdytojo) nurodymu Valdytojui (Duomenų tvarkytojui) šiuos asmens duomenis patalpinti Portale ir tokiu būdu atskleisti viešai.
5.3.3. Duomenų valdytojas (Naudotojas) prisiima visišką atsakomybę už asmens duomenų, kurie yra ar gali būti paviešinti Portale kaip Naudotojo patalpinto Skundo turinys, teisėtą tvarkymą, įskaitant, bet neapsiribojant, teisėtą kaupimą, perdavimą Valdytojui ir platinimą, taip pat už duomenų subjektų teisių įgyvendinimą ir atsiradusios žalos atlyginimą.
5.3.4. Jei dėl Duomenų valdytojo kaltės Duomenų tvarkytojui skiriama bauda už asmens duomenų tvarkymą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimą, Duomenų valdytojas (Naudotojas) įsipareigoja kompensuoti Duomenų tvarkytojui jo sumokėtą baudą ir atlyginti kitus, su tuo susijusius, Duomenų tvarkytojo nuostolius.
5.3.5. Duomenų tvarkytojas įsipareigoja padėti Duomenų valdytojui užtikrinti ES Bendrajame duomenų apsaugos reglamente nustatytų prievolių laikymąsi, atsižvelgdamas į asmens duomenų tvarkymo pobūdį ir Duomenų tvarkytojo turimą informaciją. Duomenų tvarkytojas įsipareigoja padėti Duomenų valdytojui, kiek tai įmanoma, kad būtų įvykdyta Duomenų valdytojui taikoma prievolė atsakyti į duomenų subjektų prašymus pasinaudoti nustatytomis duomenų subjekto teisėmis.
5.3.6. Naudotojui pateikus prašymą panaikinti Skundą, tai kartu yra laikoma ir susitarimo dėl asmens duomenų tvarkymo pabaiga, ir Duomenų tvarkytojas įsipareigoja kartu su Skundu ištrinti visus asmens duomenis.
5.3.7. Duomenų tvarkytojui (Valdytojui) gavus duomenų subjekto skundą ar prašymą įgyvendinti duomenų subjekto teises, Duomenų tvarkytojas jį nedelsiant persiunčia Naudotojui el. paštu, kurį Naudotojas nurodė kaip kontaktinį Skundo pateikimo metu. Už kontaktinių duomenų teisingumą bei duomenų subjekto skundo ar prašymo nagrinėjimą ir atsakymo duomenų subjektui pateikimą atsako Naudotojas.

6. Atsakomybė
6.1. Visa atsakomybė už Portale esantį turinį, įskaitant asmens duomenis, bei jo viešinimą tenka Naudotojui.
6.2. Naudotojas, talpindamas Skundą Portale ir sutikdamas su šiomis Taisyklėmis taip pat sutinka pilnai kompensuoti visus Valdytojo materialius ir nematerialius nuostolius (išlaidas), atsiradusius dėl Skundo viešo publikavimo Portale ar šių Taisyklių nesilaikymo.
6.3. Valdytojas neatsako už Naudotojų Skundų turinį, jei neturi faktinių duomenų apie neteisėtą Naudotojų veiklą ir (arba) apie tai, kad Naudotojo pateikta informacija įgyta, sukurta, pakeista ar naudojama neteisėtu būdu ir, kai reikalaujama atlyginti žalą, nežino apie aplinkybes ir faktus, rodančius neteisėtą Naudotojo veiklą arba tai, kad Naudotojas teikia neteisėtu būdu įgytą, pakeistą, sukurtą ar naudojamą Skundo turinį. Sužinojęs arba gavęs žinių iš oficialių šaltinių apie neteisėtą Naudotojo veiklą arba apie tai, kad Naudotojo pateikta informacija įgyta, sukurta, pakeista ar naudojama neteisėtu būdu, Valdytojas gali per protingą laikotarpį imtis veiksmų, kad panaikintų tokį Skundą.
6.4. Valdytojas neatsako už:
6.4.1. jokią materialinę ir nematerialinę žalą, kurią gali patirti juridiniai ar fiziniai asmenys ir kuri galėjo tiesiogiai ar netiesiogiai atsirasti kaip Portale atsiradusio trečiųjų asmenų Skundo turinio padarinys;
6.4.2. jokią materialinę ir nematerialinę žalą, kurią gali patirti fiziniai ar juridiniai asmenys, jei jie priėmė sprendimus vadovaudamiesi Portale atsiradusio trečiųjų asmenų Skundo turiniu.
6.5. Portale publikuojamo turinio skaitymas yra pačio skaitytojo (Portalo lankytojo) valios išraiška. Pats skaitytojas (Portalo lankytojas) atsako už bet kokią žalą, padarytą jo sveikatai, kompiuterinei, mobiliajai technikai ir programinei įrangai. Skaitytojas (Portalo lankytojas) sutinka pats apmokėti visas išlaidas, susijusias su atsiradusios žalos likvidavimu, ir nereikšti jokių pretenzijų Valdytojui.
6.6. Skaitant Portale esantį turinį, Jūs galite būti perkeltas į kitų įmonių ar fizinių asmenų interneto tinklalapius. Portalo valdytojas neatsako už tuose interneto tinklalapiuose pateiktą informaciją, nes Portalo Valdytojas netvarko tuose puslapiuose pateiktos informacijos bei turinio.

7. Reagavimas į Skundą ir Skundų šalinimo tvarka
7.1. Kiekviena įmonė, organizacija arba asmuo turi teisę reaguoti į Skundą apie ją pačią/jį patį, atsiradusį Portale. Reaguoti į Skundą komentavimo forma gali suinteresuotieji asmenys patys, patalpinant komentarą po esančiu Skundu. Reagavimas į Skundą yra patalpinamas tuo pačiu internetiniu adresu, kur yra pats Skundas, po Skundu arba ypatyngais atvejais, Skundas panaikinamas.
7.2. Asmuo ar įmonė gali parašyti argumentuotą Skundo paneigimą, kuris bus matomas prie konkretaus Skundo. Paneigimus siųskite Čia.
7.3. Naudotojui rekomenduojama susilaikyti nuo neviešų asmens duomenų talpinimo Portale. Portalo lankytojams pranešus apie tokius atvejus, Skundas gali būti trinamas be perspėjimo.
7.4. Portale draudžiama talpini nesusijusią su tema, įžeidžiančią, siekiant pažeminti, grasinančią, skatinančią neapykantą ir smurtą ar reklaminę informaciją. Portalo lankytojams pranešus apie tokius atvejus, Skundas trinamas be perspėjimo. Kritika yra saugoma, jei ji reiškiama neįžeidžiant, nesiekiant žeminti ar menkinti, o turint pozityvių tikslų – norint išryškinti asmens ar jo veiklos trūkumus ir siekiant juos pašalinti. Valdytojui gavus objektyvių duomenų, kad Portale Naudotojo pateikta informacija melaginga, Skundas trinamas be perspėjimo. Komentarai, parašyti iš užsienio, gali būti trinami dėl sudėtingos Naudotojų paieškos.
7.5. Patalpinęs Skundą Naudotojas Skundo ištrinti, redaguoti pats negali. Tai gali padaryti tik Valdytojas jeigu yra pagrįstų faktų, kad Skundą paskelbė (patalpino) tas pats asmuo, kuris kreipėsi su prašymų panaikinti (redaguoti). Prašymas dėl Skundo panakinimo (redagavimo) turi būti pateikiamas el. paštu info@skundai.net.

8. Baigiamosios nuostatos
8.1. Šios Taisyklės gali būti pakeistos bet kada, be jokio perspėjimo. Visi Taisyklių pakeitimai yra skelbiami Portale. Taisyklių pakeitimai ir (ar) papildymai įsigalioja po jų paskelbimo Portale momento. Rekomenduojame reguliariai peržiūrėti šias Taisykles.
8.2. Papildoma informacija teikiama el. paštu info@skundai.net.
8.3. Jums draudžiama skelbti bei skaityti Portale esantį Skundų turinį, jei Jūs nesutinkate su bent vienu iš aukščiau ir žemiau paminėtų punktų.

Šiuo metu skundų: 528
Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas